Malnoms -Illes Balears

Relació dels malnoms dels pobles de les Illes Balears i Pitiüses

MALLORCA

Generals
               Mallorquí, fals i mesquí
               Mallorquí, lladre fi
               Mallorquina, puta fina
               A Mallorca terra porca; a Eivissa terra de pins; n’hem de fer una socarrada, d’eivissencs i mallorquins

Alaró    
         Malnoms [gentilici]       guixoners, tefes
         Dites      A Alaró mostren sa panxa per un guixó
                            A Alaró, o lladre o jugador
                            A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat mateu-ló

Alcúdia de Mallorca     
          Dita      Alcudient rabassut, de mala raça és vengut

Artà     
         Malnom [gentilici]      artillers
          Dites      Artà, ase és el que hi va, que el qui és ja ho és 
                             Ésser com el batlle d’Artà que estant bé ell tothom ho està

Búger   
         Malnom [gentilici]      bugerrons

sa Calatrava (barri dePalma)
         Dita      Calatraví, xueta fi

Campos
         Malnom [gentilici]      campaners
         Dita      Estar algú com ses llànties de Campos [estar sense diners]

Felanitx
         Dita      De Felanitx, qui pot en fuig

Manacor
          Malnom [gentilici]      tenjons

Palma de Mallorca (ciutat) 
            Malnom [gentilici]      tenjons

Petra    
         Dita      A Petra es dimoni s’hi va perdre

Sa Pobla
         Malnom [gentilici]       marjalers

Randa  
         Dita      Gent de Randa, gent de Randa; Jesús que ho sou, de dolents! Mal vos caiguessin ses dents la meitat per cada banda!

Sant Llorenç des Cardassar
         Malnom [gentilici]      granoters

Santa Eugènia                   
         Malnom [gentilici]      taujans

Selva de Mallorca             
         Malnom [gentilici]      selvatgins

Sóller   
          Malnom [gentilici]      butzerruts

Son Cervera  
          Malnom [gentilici]      aguts

 

MENORCA

Alaior   
         Malnom [gentilici]      guixoners

Es Castell     
         Malnom [població]      Villa l’Arpa
         Malnom [gentilici]      castellufes, villalarpins
         Dita      A sa Raval Nova els perduts hi fan prova

Ciutadella     
         Dita      A Ciutadella, el cul no els quep dins sa barcella

Ferreries       
         Malnoms [gentilici]      babais, banyats, ferriols

Fornells
          Malnom [gentilici]      esparralls

Es Mercadal  
          Malnoms [gentilici]      cerrats, verros
          Malnom [femení]      caragoleres
          Dita      Al revés, com es Mercadal

Maó      
          Dites      A Maó, qui no és lladre, és traïdor
                               A Maó ara sopen [es diu quan algú fuig de la conversa]

Es Migjorn Gran         
        Malnoms [gentilici]      clotelluts (o clatelluts), pataters

Sant Lluís (Consell)           
         Dita      A Consell, se’n foten

 

EIVISSA

General
         Arribar com ses palmes d’Eivissa [arribar tard]

Eivissa (Vila)
         Malnoms [gentilici]      mossons, mussoles pudentes

 Jesús   
          Malnom [gentilici]      hortolans

Marina (barri d’Eivissa)      
          Malnom [gentilici]      banyaculs

 

FORMENTERA

 La Mola
         Malnom [gentilici]      virots