Manual d’insults

6. CONDICIÓ O ACTIVITAT SOCIAL

A l’escalafó social no val allò que les garrotades estan ben repartides: el pobre, la persona insignificant i el col·lectiu del poble baix tenen poques possibilitats d’anar amb el cap alt atès el lèxic tradicional. Com lamentablement es podria esperar el masclisme relega dones, nens i vells a una segona categoria; no sé si algú encara s’atreveix a dir que No hi ha animal més traïdor, que una dona i una mula sense que li caigui la cara bé sigui de vergonya o per un clatellot.

Respecte a les actituds o comportaments, he inclòs en aquest apartat els bruts, les putes i els borratxos que constitueixen tot un trio guanyador de la cursa.

 

6.1 PERSONES PER EDAT I SEXE

Dona
          Mots
bacallà (m)
donota (f)
flàvia (f)
forat (m)
paia (f)
pepa (f, arg)
ranxo (m, arg)
          Locucions
bestiar escuat
          Frases fetes i refranys
Ser més ruc que les dones
Les dones són com la fusta: n’hi ha de llises i amb grops
A la dona i a la mula, vara dura
No hi ha animal més traïdor, que una dona i una mula
Dona i alsina, de cent una de fina (o alsina i dona, de cent una de bona)
Dones i ases, perdició de cases
La figa, com la dona, quan torç el coll es bona

     Dona madura
          Locucions
flor pansida
fruita macada
          Frases fetes i refranys
Tenir ja esperons

     Dona enèrgica
          Mots
cabo* de gastadors
cabo* de vares
carrabiner (m)
generala (f)
parrot (m)
sargent (m)
sargent de cavalleria
sergent retirat
sargento (m, cast)
soldat ras 

Nen
          Mots
això
allò
caganer -a
caguetes (m i f)
carmellós -osa
microbi (m)
mocós -osa
moquillós -osa (Catalunya Nord)
nan de mocs
patuf -a
patufet -a
petarrell -a
pixós -osa
potell (m)
          Locucions
canari d’arcova

     El més petit de la casa
          Mots
caganiu (m)
garranyeu (m)
renoc -a
renyoc (m)

     Nen aviciat
          Mots
cagalló (m)
malacostumat -ada
merdufai -a
          Locucions
bavós malcriat
en Pere viret
mocós de merda
          Frases fetes i refranys
Com més petit més atrevit
Mocós com un cargol bover
Ser un pet aviciat

     Nen que es fa l’home
          Mots
atzaca (m, Illes)
atzep (m, Illes)
atzero (m, Illes)
cagarul·lo (m, Illes)
càgola (m, Illes)
caguerot (m)
culimerdis (m)
mamadits (m)
merdós -osa
merdosot -a
milhomes (m)
mocós -osa
moquillós -osa (Catalunya Nord)
taperot (m)
xitxarel·lo (m)
          Locucions
angelet de la banyadura

     Nen del carrer
          Mots
nyèbit (m)

Noi
          Mots
barbamec (m)
bercengàs (m)
bordegàs (m)
mamadits (m)
mindundis (m i f, arg, cast)
monyicot -a
nyèbit (m)
paio paia
pellanga (m)
pillard -a
pipioli (m)
pollo (m, cast)
xitxarel·lo (m)
          Locucions
mitja hòstia
          Frases fetes i refranys
Cagar encara verd
Com més poques barbes, més poca-vergonya
Gent jove, pa tou

     Jove que fa criaturades o abusa dels més febles
          Mots
abusananos (m)
abusanenes (m)
arganàs (m)
barbamec (m)
barjaulo (m)
ganàpia (m i f)
ganàs
ganassa (m)
ganassot (m)
garnegàs (m)
grandolàs (m)
maixarro (m)
matxarrot (m)
xitxarel·lo (m)
          Locucions
criatura de Déu
criatura ridícula

Noia
          Mots
bollicao (f) [adolescent]
conyet (f)
garsa (f)
iogurt (m) [joveneta atractiva]
lacasito (f,) [adolescent]
titi (f, arg)

Vell
          Mots
agüelot -a (País Valencià)
arrugat -ada
bruixa (f)
carronya (m i f)
carrossa (m i f, arg)
cocodril (m)
cocodrilo (m, cast)
dinosaure (m)
fòssil (m)
gueto –a
jai –a
pansa (f)
pureta (m i f, caló)
retaule (m)
vell -a
vellaraco -a
vellarando -a
vellarcanàs -assa
vellarcàs -assa
vellard -a
vellarro -a
vellàs -assa
vellegàs -assa
vellorca (f, ant)
vellot -a
         Locucions
jaio del dimoni
vell carronya
vella merdosa
         Frases fetes i refranys
Com més vell, menys cervell
Com més vells, més ases
Com més vells, més cascavells
No aguantar-se els pets
Ser ( o semblar) l’avi de la tos
Ser l’avi Peres
Ser més vell que el cap de Cullera
Ser més vell (o tenir més anys) que Matussalem
Tenir més anys que cabells

     Vell decrèpit
          Mots
carcàs (m)
carcassa (f)
retxotxa (f)
          Locucions
avi patoix
avi radarses
vell xacrós
          Frases fetes i refranys
Ser més de l’altre món que d’aquest
Perola vella, bony o forat
Tenir una cama al calaix

     Vell galant
          Mots
bavaire (m)
bavós (m)
          Locucions
vell verd

     Vell (o persona madura) solter
          Mots
carcàs -assa
conco (m)
fadrimajenc -a
fadrinardo -a
renoc -a

Home qualsevol
          Mots
andova (m, arg.)
endoba (m, arg) [andova]
fulano (m, cast)
mano (m)
manso (m, arg)
manyo (m)
manú (m)
maromo (m, arg, cast)
moreno (m, cast)
nota (m, arg, cast) [esp. si es fa notar]
paio (m)
quídam (m)
tio (m, cast)
tipus (m)
          Locucions
el senyor Mariano dels aixarops (humor)
santo neno [esp. si té un aire beat, còmic] 

 

6.2 GRAUS DE PARENTIU

Esposa
          Mots
costella (f)
parenta (f)
          Frases fetes i refranys
Les tres alegries de l’home són: quan se casa, quan mata porc i quan la dona se li mor
Qui muda de dona, muda de dimoni
Qui té dona i haveria no té una hora d’alegria
Si la dona ho vol, Janot, no et val fer el borinot 

Fill -a
          Frases fetes i refranys
Amor de filla, amor de guilla
Part llarg i encara filla

     Fill de pare desconegut (vegeu els sinònims de fill de puta a personalitat: dolent)
          Mots
bastard -a
bord -a
bordegàs (m)
embastardit -ida

Gendre
          Frases fetes i refranys
Amor de gendre, bugada sense cendra

Germà
          Mots
aïm (m) (mal germà)
          Frases fetes i refranys
Amor de germà, amor de ca

Mare
          Mots
madrastra (f)

Nòvio, parella
          Mots
manso (arg)

Oncle
          Mots
conco (m)

Pare
          Mots
padrastre (m)
papamosques (m) [sense autoritat paterna]

Sogre -a
          Frases fetes i refranys
Carinyos* de sogra son com els dies de febrer: pocs i freds
La casa, obrada; la vinya, criada i la sogra plorada
La sogra, bon foc la coga

Vidu -a (que es casa per tercera vegada)
          Mots
escanyamarits, escanyamullers
matadones (m)

Noms de persona
          Locucions i refranys
En Pere de la Cullera
Dos Peres i un Bernat fan un ase acabat
Els Paus fan pauades
En Serra, que arrossegava els collons per terra
Paus, Peres i Bernats tots són poc o molt tocats
Tots els Peres són ases, sinó jo i mon pare
Un Pau i un Benet fan un ximple complet
Un Pere i un Joan fan un ase gran
Les tres desventures: ser cornut, ser geperut i dir-se Pere

 

6.3 ESTAMENT SOCIAL

 Dirigent
          Mots
gurú (m i f)
homenot (m)
patum (m i f)
pope (m)
sursumcorda (m)
          Locucions
campana grossa
cap gros
els de dalt
els de l’olla
els que remenen les cireres
els que tallen el bacallà
estar al palco
gent de dalt
peix gros
          Frases fetes i refranys
Tenir la paella pel mànec

La flor i nata de la societat
          Mots
pomada (f)

Aristocràcia o alta burgesia
          Mots
botifarra [membre de l’antiga noblesa mallorquina]
         Frases fetes i refranys
Ser d’espècie borbònica (o bubònica)

Qui viu de guanys il·lícits (lladre no inclòs)
          Mot
barataire (m)
          Locucions
cavaller d’indústria
gitano blanc [que enganya en els tractes]
          Frases fetes i refranys
Ser més barataire que un sastre
Tenir les mans brutes

Persona mediocre o sense importància social (cf.inútil)
          Mots
aixafatolls (m i f)
aleluia (m i f)
botifarraire (f)
botifarroner -a
brivall (m)
brivant (m)
brivó -ona
bufa-sopes (m)
cagalló (m)
cagarada (m i f)
caguerada (m i f)
cagarró (m) [esp. si és petit]
caguerris (m)                                         
crac (m)
daifa (f)
dali-brou (m)
descamisat -ada
desgraciat -ada
emproperi (m, Catalunya Nord)
escal·lèbit (m, Illes)
escarbat (m)
escarabat (m)
escarcaix (m, Catalunya Nord)
esclop (m)
escopeter (m)
escopinada (f)
escòria (f)
escorxamilans (m, Illes)
espurjalego (m, Illes)
femeràs (m)
figallot (m)
flàvio (m, col)
gareno (m, arg)
gardunya (f)
gat (a les locucions “quatre gats” o “colla de gats”)
guino (m)
guinet (m)
impresentable (m i f)
indocumentat -ada
jamelgo (m, cast)
jecmè (m, angl, Illes)
larel·li (m, arg)
llepacagarros (m i f)
malanat -ada
mamaire (m i f)
mamó -ona
mangui (m, arg)
manguis (m, arg)
mataformigues (m)
matalasser -a (arg)
mediocre (m i f)
merda (m i f)
merdeta (m i f)
merda-seca (m i f)
merdegada (f)
merdejant (m i f)
merdis (m i f)
mindundis (m i f, cast)
miserable (m i f)
mitjacerilla (m)
mitjamerda (m i f)
moc (m)
nonens (m, Illes)
noningú -una
nyoca (m, arg)
ordinari -ària
palanganer -a
palanganero -a (cast)
paparrer (m)
patètic -a
patiràs (m i f)
patota (f)
peal (m, País Valencià)
pellerofa (f)
penós -osa
perla (f, iròn)
petardo (m, cast)
pintabarretes (m)
pintabarrets (m)
pintamones (m)
pistracs (m i f)
pitjaolives (m)
pixaolives (m)
plebei -a
plebeià -ana
plebeu -ea
plebeio -a (cast)
pòtol (m)
pudall (m)
qualsevol (m i f)
quòdlibet (m)
rampoina (m i f)
rastrer -a (cast)
rave (m)
rebrec (m)
res-de-bo (m i f)
res-no-val (m i f)
sabatot (m)
saldo (m)
sarnós -osa
sorge (m)
tinyós -osa
titamerda (m) [infantil]
torrapipes (m i f)
traguer -a
trinxa (m)
trinxeraire (m)
trompa (m i f)
vil (m i f)
villac (m)
xarrupatolls (m i f)
xitxarel·lo (m)
xixirinel·lo (m)
xupallànties (m)
          Locucions
anguila de vàter
cul d’olla
escarabat merdisser
escarabat piloter
escopinada del diable
escorpí d’aigüera
merda seca
mico de merda
mico filós (infantil)
mico florit (infantil)
mitja hòstia
mitja merda
mono de merda
moro Mussa
pet pudent
pobre desgraciat
pobre diable
pobre infeliç
pobre Llàtzer
poca cosa
pop d’aigüera
rata pollosa
sac de merda
senyor collons! [resposta en sentir tractar de senyor algú que no s’ho mereix]
tros de merda
tros de res
          Frases fetes i refranys
Dur la borromba (ser el darrer)
Fer pocs pets pudents
o arribar a la sola de la sabata (d’algú)
No arribar als talons (d’algú)
No fa ni fu (o no fu ni fa)
No pintar res
Portar pocs capellans a l’enterrament
Prendre (algú) pel pito* del sereno
Ser com un clínex
Ser com una bajoca
Ser de baixa estofa
Ser de la claca
Ser de l’orquestra
Ser del piló
Ser dels de l’orquestra
Ser dels de la claca
Ser el darrer cagalló de la tira
Ser el darrer mot (o la darrera paraula) del credo
Ser en Pere tant se val
Ser home de poc (o de mal) recapte
Ser l’últim mono
Ser l’última carta de la baralla
Ser l’última merda que ha cagat un guàrdia
Ser plat de segona taula
Ser un de tants
Ser un no ningú
Ser un pobre home
Ser un zero a l’esquerra
Ser una merda (penjada d’un cordill)
Tenir poca suposició
Viure com l’ase de Vitòria, sense pena ni glòria

Pinxo
          Mots
baranda (m, argot)
barandui (m, argot)
castís (m, arg)
jambu (m, arg)
pinxo (m)
terne (m, arg)
valent (m. arg)

Púrria
          Mots
afaram (f) [feram]
baixamaner -a
baixòrum (m)
baixum (m)
baixúrria (f)
barram (m)
betzum (m, Illes)
bretolada (f)
bretolalla (f)
brivalla (f)
brossa (f)
cabrum (m, Illes)
càfila (f)
cafreria (f)
canalla (f)
cleca (f)
comparsa (f)
faram (f) [feram]
farda (f)
farfatalla (f)
farfutalla (f)
fauna (f, iròn)
feram (f)
gent [a la frase “molta gent i poques persones”]
gentalla (f)
gentassa (f)
gentegassa (f)
genteta (f)
gentola (f)
gentoleta (f)
gentota (f)
gentussa (f)
grípia (f)
llodrigada (f)
llopada (f)
llopatada (f)
mariconeria (f, arg)
marinatge (m)
murriesca (f)
noiada (f, Catalunya Nord)
pacandalla (f, Catalunya Nord)
pancadalla (f, Catalunya Nord)
pasmarota (f)
patulea (f)
patuleia (f)
pavulla (f)
peçolaga (f)
piscaralla (f)
pleballa (f)
plebeia (f)
plebeiada (f)
plebs (f)
populatxo (m, cast)
púrria (f)
purrialla (f)
rampoina ( f)
ramponyada (f)
repussalla (f)
rostoll (m)
taifa (f)
terregada (f)
tocada (f)
xerramandusca (f)
xurramandusca (f)
xurrimandusca (f)
xum-xum (m, Illes)
xurma (f)
xurrimburri (m)
xusma (f)
          Locucions
baix poble
el bo i millor de cada casa (iron)
gent baixa
gent de baixa estofa
gent de baixa mà
gent de forca
gent de got
gent de mala condició
gent de mala faisó
gent de mitja capa
gent de pet i porró
gent de poc braç
gent de saca i destral
gent del carrer
gent tirada
poble baix
          Frases fetes i refranys
La família del tio Melero: la filla puta i el fill fullero
La família d’en Canut: els pares cegos i els fills torts
La família d’en Catutes, el fill botxí i les filles putes

Ric
        Frases fetes i refranys
Anar calent de butxaca
Anar carregat amb bala
Anar fort d’armilla
Ballar-la grassa (o ballar-les grasses)
Cagar gras
Com més ric més ruc
Com més ric més vanitós
Estar forrat
Fer vida de canonge
Ser un jau tou
Tenir bon ronyó
Tenir el ronyó cobert (o clos)
Tenir la butxaca calenta
Val més ser ric pagès que pobre burgès

     Nou ric
          Locucions
poll ressuscitat
poll revingut
poll reviscolat
          Frases fetes i refranys
Encara el cap li put a peix
No hi ha més mal ric, que el que ha estat pobre
Poll ressuscitat pica més que cap

     Persona que aparenta riquesa
          Mots
pagès -esa
          Locucions
hereu penjat per un peu
hereu de béns se se’n guanya
hereu de la torre-baixinera
hereu de les vinyes ermes
          Frases fetes i refranys
Fer el senyor

     Persona amb gustos de ric sense ser-ho
          Mots
mitjamèn (angl. Illes)
          Frases fetes i refranys
Perdre’s un gran senyor
Quin americano s’ha perdut!

     Persona ben situada per influència dels pares
          Mots
panoli (m i f)
pijo -a (cast)
          Locucions
fill (filla) de casa bona
fill (filla) de la polla rossa
fill (filla) de papà
fill (filla) del gat favat

Pobre
          Mots
andorrà -ana
arrossinat -ada
caçacagalls (m)
cru crua
indigent (m i f)
menjamerda (m i f)
mesquí -ina
miserable (m i f)
palatreco (m)
pelacanyes (m)
pelagats (m)
pelavergues (m)
pelat -ada
pelleringues (m)
pellerot (m, Catalunya Nord)
pellerotaire (m, Catalunya Nord)
pellotaire (m, Catalunya Nord)
poca-roba (m i f)
pollós -osa
pudall (m)
tinyós -osa
tronat -ada
          Locucions
cara de no menjar calent
fart d’arròs
fart de naps
fart de ranxo
mort de fam
mort de gana
pobre de rostolles
rata pollosa
          Frases fetes i refranys
Anar a cavall de l’euga blanca
Anar a peu
Anar amb el cagalló al cul
Anar amb la closca al cul
Anar blau
Ballar-la magre (o ballar-les magres)
Ballar-la prima (o ballar-les primes)
Cantar (o ballar) els goigs de sant Prim
Comptar amb la o de sant Joan
Dur l’escopeta curta
Estar com ses llànties de Campos
Estar fet un pendell
Estar més escuat que el gall del pare Canyes
Com més pobre, més orgullós
Estar més net (o empenyorat o pelat) que Carracuca
Estar més pelat que sant Marc
Estar pelat com una rata
No haver bufat mai cullera
No tenir de què fer estelles
No tenir on caure mort
No tenir més que els set (o nou) pams de terra en el fossar
No tenir més que l’aire que li pega a la cara
No tenir ni un pa a la post
No tenir on caure mort
No tenir res per espadar
No tenir sinó la creu del front
No tenir trast que parar
No tenir un dobler per fer cantar un cego*
No tenir un dobler per fer cantar una òliba
No tenir un xavo
Passar-les magres
Ser com en Segala, que no sabia on da-la
Ser com un rat d’església
Ser de baixa mà
Ser de faldó afegit
Ser de faldó gros
Ser més pobre que un Déu te’n do
Ser més pobre que un drap (rat) d’església
Ser més pobre que una rata
Ser un pobre de mala mort
Tenir el dot d’en Comelles: cul i mamelles
Viure de l’aire del cel 

     Pidolaire
         Mots
belitre (m, ant)
captador -a
captaire (m i f)
gana (m)
mangaire (m)
mangui (m, arg)
manguis (m, arg)
mendic (m, ant)
mendicaire (m i f)
mendicant (m i f)
mendicó (m)
menic (m, ant)
picaportes (m i f)
pidolador
pidolaire (m i f)
pidolant (m i f)
pidoló -ona
trucaportes

     Desgraciat
          Mots
calamitat (f)
desgra (m i f) [apòcop]
desgraciat -ada
estrellat -ada
infeliç (m i f)
malastre (m)
malastruc -uga [que porta desgràcia]
malaurat -ada
malaventurat -ada
malaventurós -osa
malfadat -ada
malhurós -osa (gal, Catalunya Nord)
malhurosàs -assa
orellut -ada (arg)
paparrer -a
parallamps (m)
pasteta (m)
plasta (m i f, arg)
potes (m, arg)
primavera (m, arg)
pringat -ada (arg)
          Locucions
dat pel cul i pobre
deixat de la mà de Déu
donat (o dat) pel cul
donat (o dat) pel sac
fotut i banyut
ruc guixer
          Frases fetes i refranys
A ca magre tot són puces (o no li falten puces)
Aixafar (trepitjar o xafar) merda
Anar d’Anàs a Caifàs
Ballar amb la més lletja
Ballar amb la negra
Caure sempre soldat
Com el barber de Llavorsí, fer la barba i pagar el vi
Com el sastre Bernat: paga agulla, fil i drap
Cornut i pagar el beure
De qui és la culpa? Del manxaire
El sastre de Cambrils cus de franc i hi posa el fil
Encara que fes sants faria dimonis
Haver nascut en divendres
L’últim mico és el que es nega
La sort de Galta, que jugant tot sol perdia
La sort del Peret de Valls, que li vingué l’indult després de penjat
La sort del Sancarró, que pensava batre i bateren-lo
La última mona és sempre la que s’ofega
La ventura d’en Joan Cabessa, cornut i paga el beure
La ventura de mossèn Macari, que de rector el van fer vicari
Pagar els plats trencats
Pondre-se-li el sol (o el sol a migdia)
Portar merda a la sabata (o a l’espardenya)
Prendre pel pito del sereno*
Quan l’home ha de ser desgraciat, fins el pa de li floreix al forn
Quan hom està de pega, fins amb els collons ensopega
Ser el de Peguera
Ser el pot de la pega
Ser l’ase dels cops
Ser més desgraciat que el fang de fer gibrelles (o orinals)
Ser més desgraciat que el Pupes
Ser més desgraciat que la terra de fer bacins
Ser un desgràcies
Ser un sac dels cops
Tenir bona esquena
Tenir el sant d’esquena
Tenir esquena d’ase
Tenir la negra
Tenir l’esquena grossa
Tenir mala estrella
Tenir mal dau
Trobar davall cada terròs un galàpat

Malgastador
          Mots
acabacases (m i f)
afonacases (m i f)
agafa-sopes (m)
balafiador -a
barrabam (m i f, Catalunya Nord)
gastaire (m i f, Catalunya Nord)
malbaratador -a
malgastador -a
malrecaptós -osa
malversador -a
mansforadades (m i f)
vessat -ada
          Locucions
l’hereu de casa buida
l’hereu de la casa cremada
l’hereu de la mà foradada
l’hereu del mas cremat
l’hereu escampa
l’hereu… sense casa ni conreu
          Frases fetes i refranys
Arreplegador de segó i escampador de farina
Com el ferrer de Confrides, que, ferrant, ferrant, es va quedar nuet
Com l’apotecari de Castalla, que, venent, venent, es quedà sense pots i sense ungüents
Escampar la farina i arreplegar la cendra
Estirar més el braç que la màniga
Estirar més els peus que la flassada
Fer com l’hereu Escampa, que tenia la mà foradada (i res hi aturava)
Menjar-se les cames com els pops
No fer cas d’un pa ni d’un penjoll
No fundar cap missa d’onze
No tenir vinya i veure raïms
Rebentar-se els diners
Ser un mans foradades
Tant com hi plou, el vent ho eixuga
Tenir la butxaca foradada
Tenir la mà foradada (o les mans foradades)
Treure al sol més del que hi ha a l’ombra

Perdulari
          Mots
aixampurrat -ada
alatrencat -ada
andoi (m)
calavera (m)
cràpula (m)
endoi (m) [andoi]
negligent (m i f)
pendell (m)
perdis (m, arg)
perdulari -ària
perduari -ària (Illes)
perdut -uda
rebaixat -ada
taül (m)
          Locucions
carn de forca
carn de presidi
cavall desbocat
cavall desfermat
mort de gana
poltre desbocat
pòtol de barraca
          Frases fetes i refranys
Donar-se a la bandola
Donar-se a la bandolina
Donar-se a la mala vida
Fer el cagoler
Haver-se criat com els arbres de la Rambla
Menjar olla de cabró [viure a esquena d’altri a canvi de serveis deshonestos]
Més perdut que Carracuca
Més perdut que en Canut (o més perduda que la Canuda)
Més perdut (o més porc) que en Xapa
Més perdut que la Jacona (o Xacona)
Ser un (o una) bala perduda
Ser un escapat de galera
Ser una vela

Rodamón
          Mots
belitre (m)
buscagatoses (m i f)
galiot (m)
gatumba (m)
guillot (m)
rodamón (m i f)
vagabund -a
vagarí -ina

Viure de l’explotació
          Frases fetes i refranys
Menjar el pa d’ase

Viure de manlleus
          Mots
albardà (m)
arrossaire (m)
buidabutxaques (m i f)
gorrer -a
gorrero -a
mangant (m i f, arg)
menjadura (f)
menjadurassa (f)
menjapà (m)
menjussa (m i f)
mossega (m)
paràsit (m)
pescaberenes (m i f)
sablista (m i f, cast)
sangonera (m i f)
sangsuga (m i f, Catalunya Nord)
          Frases fetes i refranys
Anar d’arròs
Estar fet (o ser) una bona sangonera
Viure de gorra
Viure del qüento*
Viure del sabre 

Viure del dot de la parella
          Mots
caçadots
caçahereus
caçamarits
caçapubilles
          Frases fetes i refranys
Fer una braguetada
Ser un retall afegit

 

6.4 ASPECTE FÍSIC

Brut (generalment també mal vestit i deixat)
          Mots
aixanguer (m)
alarb -a
aranya (f)
bacassa (f)
bacó -ona
bafurós -osa
baldraca (f, Illes)
bardaix -a
becó -ona
berra (f)
boc (m)
brut -a
brutango -a (Illes)
brutanxo -a (Illes)
brutici (m, Catalunya Nord)
brutenc -a
brutinyó (m, Catalunya Nord)
búlgar -a
carabrut -a
cotnós -osa (Catalunya Nord)
culmerdós -osa
fastigós -osa
enfastigós -osa
femer (m)
femerot (m)
fregall (m)
fregallot (m)
garrí -ina
garró (m)
gifa (m i f)
gitano -a
godall (m)
grec grega
greixó (m)
guilla (f)
guineu (f)
llaràs (f, Catalunya Nord)
llardó (m)
llardós -osa
llefarder -a
llefardós -osa
llefega (f)
lleganyós -osa [que duu lleganyes als ulls]
llord -a
llordim (m)
llòtic -a
llòtiga (f)
macarroner -a
maribrut(f)
marrà -ana
marrano -a (cast)
marranàs -assa
merdós -osa
murconi (m i f)
padella (f)
pallardo -a
pastifa (m i f)
patuf -a
patusca (f, Catalunya Nord)
pellanga (f)
pollós -osa
porc -a
porcàs -assa
porcatàs -assa
porcater -a
porquessàs (m)
porcell -a
porcó -ona
porquer -a
porquerol -a
potiner -a
pregadéu (m)
rabosa (f)
rango (m i f)
ranguet (m i f)
ranxer (m, cast)
ranxero (m, cast)
repugnant (m i f)
saburall (m)
salop -a (Catalunya Nord)
samarrós -osa
saparrastrós -osa (cast, País Valencià)
sarnós -osa
sàrria (f)
sassarós -osa (ant)
sasseres (f)
setrot (m)
sòrdid -a
sorrós -osa
sunyer -a (Illes)
tacarrós -osa
tinyós -osa
tocino -a (cast)
truja (f)
trujassa (f)
trujo (m, arg)
trujot (m, arg)
vaca (f)
vacassa (f)
verro -a
xalei (f)
xandó (m)
xanguet (f)
xargo -a
xaripi-xarapi (m i f)
xarxó -ona
xarxot -a
xinxa (f)
xofre (m)
xoix -a
xolano -a (País Valencià)
xono -a
xonxo -a
xorxo -a
xotro -a
xueta (f)
xurrimandusca (f)
          Locucions
cara de porc
cul brut (m)
escapat de galera
gitano pobre! [aplicat esp. a una criatura]
madò marranxa
mala truja podrida
morros de porc
porc d’estaca
porc ensaginat!
porc mesell
rossinyol d’aigüera
sac de puces
tia marranxa
truja descuidada
truja porcellera
          Frases fetes i refranys
Anar carregat de llànties
Anar com el rei porc
Anar com una piotxa
Anar com una senruella
Anar fet un fetge
Brut com un Adam
Brut com un gitano
Brut com un picaportes
Brut com un porc
Brut com una aranya
Brut com una paella
Brut com una guilla (o anar fet una guilla)
Brut com una guineu
Brut com una pinta
Brut com una xinxa
Brut del Born! [aplicat esp. a una criatura]
Com l’Anneta de Vilassar, que matava els polls damunt la tapadora de la cassola
Com la neta (o la curiosa) d’Alió, que remenava l’olla amb l’escarpidor
Com la neta de Capçanes, que portava la camisa set setmanes
Com la neta de Tartareu, que remena l’olla amb el peu
Com la neta d’en Brossa, que matava els polls amb la llossa
Com més brut és el porc més neta vol la soll
Estar fet (o semblar) un Judes
Estar fet una Maria bruta
Fer oi al rei porc
Fer por a la Justícia
Fer-s’hi fesols menuts
La curiosa de Balaguer, que es pixava dins el saler
La curiosa de Menorca, que amb les faldes treia l’olla
La curiosa d’Ontenen, la cara llev+a i el cul pudent
La Maria grenya, una sabata i una espardenya
Més brut que el porc de sant Antoni
Més brut que el sutge
Més brut que fet d’encàrrec
Més brut que un escombrafumerals
Més brut que un fregall
Més brut que un porc (de bassa)
Més brut que una guilla
Més negre que un escuraxemeneies
Neta com la tia Cinta, que remnava l’olla amb la pinta
Parèixer el frare de les taques
Semblar en Pepet Gitano
Semblar en Pere llànties
Semblar la Maria mosques
Semblar la Maria quiscàrria
Semblar la vella Quiscàrria
Semblar un fregall d’aigüera
Ser com una lleva d’art
Ser (o representar) l’alcalde de Massanet
Ser (o semblar) l’alcalde de Porqueres
Ser (o semblar) la Pixaenagos
Ser un frare llàntia
Ser un llàntia
Ser un Pere llefres (o en Pere Llefra)
Ser una Caterinassa garres
Ser una quiscàrria

Mal vestit, espellifat
          Mots
adefessi (m, cast)
aixanguer (m)
aligot (m)
arpellot (m, Illes)
bagassa (f)
baldraca (f, Illes)
barbut -uda (col)
barsagues (m, País Valencià)
batzague -aga
betzals (f)
carnaval (m)
carnús (m)
cranca (f, Illes)
cromo (m)
deixat -ada
dejecte -a
desbuat -ada (Illes)
desgarbat -ada
desgarbillat -ada
desgairat -ada (Catalunya Nord)
desmanegat -ada
desmanyotat -ada
drapaire (m)
escarduixat -ada
escarfellot (m)
escarxell (Illes)
esgarramanxot (m)
esmanyocat -ada
esparracat -ada
esparriango (f)
espelleringat -ada
espellicat -ada
espellifat -ada
espelligós -osa
espellingat -ada
espellinsat -ada
espellissat -ada
espellotit -ida (Catalunya Nord)
espellotat -ada
espendotxat -ada
espifarrat -ada
esplomatxegat -ada
espotrassat -ada
fandango (f)
farceller -a
fardatxo (m)
fardós -osa
farjalés (m i f)
feltre (m)
fregall (m)
fregim (m i f)
gallimarsot (m)
gandanga (f)
gansola (m i f, Catalunya Nord)
garbull (f)
gardenya (f)
garró (m)
garronassa (f)
garromatxo (m)
garroner -a
garrumba (f)
guilla (f)
guillassa (f)
malfaixat -ada
malfardat -ada
malfargat -ada
malfarjat -ada
malforjat -ada
malgarbit -ida
malgirbat -ada
malgirbit -ida
malrobat -ada
manduixa (f)
maramiota (f)
marmota (f)
menargues (m i f)
milana (f, Illes)
moixell (f)
nyarro (m. Illes)
padella (f)
palatreco (m)
pallardo -a
paltruc (f)
parrac (m)
patacot (m)
patuf -a
pelinxo (m)
pellam (m)
peller (m, Illes)
pelleringa (m i f)
pellingo (m)
pellingot (m)
pellongo -a
pendenga (f, Illes)
pendó (m)
pengim-penjam (m i f)
penjallós -osa
pengellós -osa
plantofa (f)
pregadéu (m)
presidiari (m)
rango (m i f)
ranguet (m i f)
renguet (f)
ringó (f)
salpasser (m)
sarroner -a
virosta (f) [a més alta i prima]
xaixo -a
xalindraco (m)
xandó (m)
xanguet (f)
xargo -a
xaripi-xarapi (m i f)
xarxó -ona
xarxot -a
xoix -a
xolano -a (País Valencià)
xorlo (m, País Valencià)
          Locucions
barret de rialles
escapat de galera
figura d’un ventall
mal engiponat
mal sirgat
          Frases fetes i refranys
Anar amb un soc i una sipella
Anar amb una sabata i una espardenya
Anar com el tio Llenya, amb una sabata i una espardenya
Anar com una senruella
Anar fet un Adam
Anar fet un carnestoltes
Anar fet un desastre
Anar fet un pelleringo
Anar fet una calamitat
Anar fet una llàstima
Anar mal robat
Anar pengim-penjam
Estar fet (o semblar) un Judes
Fer fila
Fer mala fatxa
Fer norris
Parèixer l’almidonat de Dénia
Semblar Capinou, que duia les sabates trencades i el sombrero* nou
Semblar en Jaques (amb vestits massa amples)
Semblar en Pep de les calces curtes
Semblar en Papitu va de curt
Semblar es barder de la lluna
Semblar la dama Caió
Semblar la Monyos
Semblar la Quica
Semblar un encortador de llops
Semblar un escapat de galeres
Semblar un pobret de mi
Semblar un pobret de Nostro Senyor Jesucrist
Semblar una paret sense arrebossar
Ser com una lleva d’art
Ser de ringo rango
Ser una màrfega sense punts
Tenir mals aires [maneres poc elegants] 

Gros i malgirbat
          Mots
fardassa (f)
fardell (f)
fardo (m)
fardot (m)
farnaca (f)
màrfega (f)
matussària (f)
paufardassa (m, Catalunya Nord)
          Frases fetes i refranys
Com l’àngel del Vendrell, que duu més llarga la cota que el mantell
La comtessa del Pontvell, la primera dama i el segon farcell
La Maria grenya, una sabata i una espardenya
La marquesa Piganya, amb el polis bo i l’adreç de canya
La pulida de la Lluïsa, que per sota de les faldilles se li veu la camisa
La que va enganyar a Sant Antoni (iròn)
Ni que es posés la custòdia a sobre (o al damunt) no faria goig 

Mal maquillat
          Mots
cacatua (f esp. vella)
cardo (m, cast)
careto (m, arg)
lloro (m)
          Frases fetes i refranys
Anar fer un cromo
De ringo rango [amb pretensió però mal gust]
D’euga esbojarrada i dona pintada, Déu te’n guard
Semblar la Marieta enfarinada
Semblar la Monyos
Semblar una pepa de deu (o de ral)
 
Mal rasurat o mal pentinat
          Mots
barbut (m)
escobàs (f, Catalunya Nord)
grenyós -osa
grenyut -uda
moixell (f)
renclinós -osa
          Frases fetes i refranys
Cara com una garota
Guarda’t d’home mal barbat i de vent acanalat
L’ha pentinat el gat [escabellat]
Ser un grenyes
Tenir el barber a la presó [amb cabells llargs] 

Deixat, negligent (sovint complementa el brut)
          Mots
aburganat -ada
alarbe (m)
alarbi (m)
aranya (f)
bacassa (f)
bagassa (f)
balcam (f)
bascós -osa
bescambra (f)
bigoter -a
carraca (f)
cerca-renous (m i f)
deixat -ada
desendreçat -ada
desidiós -osa
desmadeixada (f)
desmanegat -ada
desordenat -ada
fargall (m, País Valencià)
fargo -a (Illes)
grec grega
incuriós -osa
incurós -osa
malbascós -osa
malendreçat -ada
malengiponat -ada
malxipat -ada
marfec (m i f)
maribruta (f)
negligent (m i f)
norris (m i f)
pastifa (m i f)
ramball (m i f, Catalunya Nord)
saburall (m)
tafonya (m)
xipotós -osa
          Frases fetes i refranys
Allà on cagues deixes la merda!
Semblar un aumandri 

Ridícul
          Mots
befa (f)
burlet (m)
burlot (m)
caguerot (m)
carallot (m)
carnaval (m)
carnavalàs (m)
carnestoltes (m)
carquinyoli (m)
carrincló -ona
cursi (m i f)
escarabit (m)
escaravit (m)
escarnot (m)
estrafolari -ària
estrafalari -ària
estràmbol -a
estrambòtic -a
excèntric -a
extravagant (m i f)
fatxós -a
fenícia (f)
hortera (m i f arg, cast)
nota (m, arg)
notes (m, arg)
notícies (m, arg)
pamplina (m)
pamplines (m)
panoli (m)
patós -osa
patrocs (f)
petimetre (m)
pollastre (m) [que desentona]
queco -a
quico -a
quicona (f)
ridícul -a
ridi (m i f, arg) [apòcop]
ringo-rango (f)
xarxó -ona
xarxot -a
          Locucions
campanar de bajoques
tros d’original
          Frases fetes i refranys
Donar la nota
Llevar la ploma (a algú) [fer objecte de burla]
Pagar els esquellots
Ser la riota de tothom

 De moviments exagerats
          Frases fetes i refranys
La mona del bisbe

Fer quelcom desencertat
          Frases fetes i refranys
Anar-se-li’n la bola (a algú)
Anar-se’n de l’olla
Baixar del cavall
Cagar dins sa ferrada (Illes)
Cagar-la
Escopir fora de sa trona
Espifiar-la
Fer el ninot
Fer el pallasso
Fer el paper d’estrassa
Fer el préssec
Fer el ridícul
Fer els gegants
Fer mal paper
Fer planxa (o una planxa)
Fer pota
Fer riure
Fer un paper d’estrassa
Fer-la bona
Ficar el rem
Ficar la pota (fins el coll)
Ficar-se de peus a la galleda
Ficar-se de quatre potes
Llençar pilotes fora
Parir-la
Pixar fora de test
Quedar lluït
Tocar l’orgue

 

6.5 COMPORTAMENT

 Adulador, servil
          Mots
abraçafanals (m)
adulador -a
besaculs (m i f)
besanyí (m, caló i arg)
bufaculs (m i f)
cirabotes (gal)
cobista (m i f)
cul-i-merdes (m)
cul-i-merder (m)
embaïador (m)
flataire (m, gal, Catalunya Nord)
gos -ossa
llagoter -a
llefiscós -osa
llepa (m i f)
llepacrestes (m i f)
llepaculs (m i f)
llepador -a
llepafigues (m i f)
llepaire (m i f)
llepa-xones (m i f)
llepó -ona
medaller -a [de compliments exagerats]
merdacaner (m)
pelotero -a (arg, cast)
pelotillero -a (arg, cast)
pilota (m i f, cast)
rastrer -a (cast)
rentacares (m i f)
          Locucions
donat (o dat) pel cul
donat (o dat) pel sac
escolà d’amén
gos de l’amo
gos falder
gos manyac
          Frases fetes i refranys
Afarta’m i digues-me moro
Alenar pel cul (Illes)
Al gust de qui paga, vesteix l’Antonet, ell balla la polca i fa el paper de met
Anar a l’estrep (d’algú)
Arrrossegar-se
Besar el cul (a algú)
Besar-li el cul, a Judes
Doblegar l’esquena
Donar coba
Donar sabó
Donar una ensabonada
Encensar
Ensabonar
Ensofrar
Fer anar (o ballar) com una baldufa
Fer el bus
Fer el cul gros (a algú)
Fer l’aleta
Fer la barbeta (o tocar la barbeta)
Fer la bona
Fer la gara-gara
Fer la garangola
Llepar
Llepar el cul (a algú)
Menjar el cul (a algú)
Menjar el pa de l’ase
Passar la mà per l’esquena
Passar la mà per la cara
Portar la lliurea (d’algú)
Posar-se al diapasó (d’algú)
Qui llepa més que no vol, o t’ha de menester o trair-te vol
Qui molt s’abaixa, el cul ensenya
Qui té el cul llogat no seu quan vol
Raspallar algú
Remenar la cua
Rentar la cara
Respirar per boca d’altri
Ser com un gos (o ser el gos d’algú)
Ser com un llangardaix
Ser la joguina (d’algú)
Tenir el cul llogat

 Fer de criat d’algú
          Mots
mingo (m)
satèl·lit (m)
tapadora (f)
testaferro (m)
          Locució
capa torera [encobridor]
home de palla

Trepa
          Mots
arribista (m i f)
carrerista (m i f)
grimpador -a
grimpaire (m i f)
maniobrer -a
trepa (m i f, arg)

Embriac, -aga
          Mots
alatrencat -ada
alçaporro (m i f)
alcohòlic -a
avinat -ada
bagasser -a
barraler -a
beuarra (m i f)
beurim (m)
bevedor -a
beverra (m i f)
beverris (m)
beverri -èrria
bocoi (m)
bolega (m)
bolinga (m, arg, cast)
borrango -a
borratxo -a
borratxó -ona
borrratxot -a
buidaampolles (m i f)
buidabarrals (m i f)
buma (f)
bumeta (m i f)
ceballot (m)
cebolló (m)
cibolló (m)
cep (m)
colador (m)
cràpula (m i f)
crapulent -a
crapulós -osa
curda (m i f)
curdela (m i f, arg)
curdeles (m i f, arg)
eixuga-semals (m i f)
embriac -aga
escanyaporrons (m i f)
garrafa (f)
gatarró (m)
gató -ona
gotera (m)
grumerri (m)
mamaire (m i f)
mamat -ada
met (m)
mèu (m)
moc (m)
mosquit (m)
netejaampolles (m i f)
odre (m)
pallissaire (m i f)
peneca (m i f)
petorrer -a
pilloc -a
purgamost (m)
quilé (m, arg)
rodatavernes (m i f)
tapa-regadores (m)
tit (m)
trincó -ona
trompa (m i f)
trompinaire (m i f)
va-de-gairell (m i f)
va-tort (m)
vinassa (m i f)
vinassós -osa
vinaxa (m i f)
vinolent -a
vinot -a
xarrupeta (m i f)
xauar (m)
xucaaixetes (m, Catalunya Nord)
xuco (m)
xumador -a
         Locucions
bot d’ateneu
bot de taverna
clot d’arena
cul de cafè
cul de taverna
cup del delme (ant)
gat de taverna
gat de tina
gent de got (col·lectiu)
moll com una sopa
mosquit d’aixeta
mosquit de celler
mosquit de tenda
mosquit vinater
podat a ras de soca
rata de semaló
sac de vi
semaler moll
toll de vi
         Adjectius sovint usats en frases fetes amb el verb anar (o estar)
abeurat -ada
acarenat -ada
aixaropat -ada
aler (m)
atiplat -ada (arg)
banyat -ada
begut -ada
beri (m)
biel (m)
boboi (m)
borrascós -osa
borratxo -a
brut -a
bufat -ada
calent -a
col·locat -ada (arg)
crapulat -ada
ebri èbria
eixalat -ada
emboirat -ada
embolicat -ada
embriagat -ada
embrosquilat -ada
embruscat -ada
emmascarat -ada
emmixonat -ada
emmoixat -ada
emmonat -ada
empallat -ada
empallissat -ada
empaperinat -ada
empatufiat -ada
empatuscat -ada
empillocat -ada
empilornat -ada
empimplat -ada (arg)
empinat -ada
empitimat -ada
empunyat -ada
encaixat -ada (arg)
encostipat -ada (iròn)
engatat -ada
engatinat -ada
enjullat -ada
enramat -ada
enrostollat -ada
ensofrat -ada
ensulfatat -ada (arg)
entapinat -ada
enterenyinat -ada
entimonat -ada
entrompat -ada
envinat -ada
estarrossat -ada
estufat -ada
fart -a
gat -a
gatinya (m)
gató (m)
inebrat -ada
llastat -ada
llepagalets (m i f)
madur -a
mamat -ada
mirlis (m)
mirlis-merlis (m)
moix -a
moll -a
mona (m i f)
moscat -ada
oriolenc -a
paperina (m i f)
patusca (f)
peluco -a
pet (m)
petarró -ona
petat -ada
petorro -a
picat -ada
piler (m)
pilloc -a
piorn -a
pirro pirra
pítima (m i f)
pitof -a
pitofi (m)
pitofo (m)
pitrat -ada
privat (m, arg, cast)
quec -a
refredat -ada
roscat -ada
tal·larel·la (m i f)
tinya (f)
tocat -ada
torbat -ada
torrat -ada
tou tova
trascolat -ada
trincagat (m, ant)
trincó -ona
trompa (m i f)
ubriac -aga
xeix (m)
xerí (m)
xin (m)
xirlis (m)
xirop (m)
xuflat -ada
xut -a
          Frases fetes amb el verb agafar (portar, traginar, etc)
el mix
els mirlis
la biga
la burra
lluquets
teranyines
un bombo
un caulet
un ceballot
un cebolló
un cerol
un cibolló
un entoldat
un gat com un temple
un globo (cast)
un lloro
un mareig
un mec (o un bon mec)
un memec (o un bon memec)
un memèu (o un bon memèu)
un mèu (una bona mèua)
un moix (o un bon moix)
un paparró (o un bon paparró)
un patatús
un pedal
un pet
un piano
un refredat de celler
un ruixat
un tauló
un torrat
un xot
una basca (o basques)
una beina
una bolinga (arg, cast)
una borrasca
una borratxera
una brusca
una bufa
una bufanda
una bufera
una capçana
una carregada
una castanya
una cogorsa (cast)
una col·locada
una crápula
una curda
una ensulfatada
una fumaguera
una fumatera
una galipàndria
una gatera
una manta
una mamadura
una mantellina
una marrinxa
una masurca
una melopea
una merda (o una merda com un piano)
una merdosa
una merla
una meula
una mina
una mioca
una mixa
una moixa
una moixera
una mona
una moneia
una monya (arg, cast)
una mosca (o unes bones mosques)
una moto
una oliva
una pallassa
una palomera
una pantomima
una paperina
una paternalis
una pell
una pepida (o pipida)
una petanera
una petorrera
una pinya
una pinyassa
una pispanta
una pítima
una pulmonia
una rasca
una sèpia
una serpentina
una sól·lera (o súl·lera)
una tajada (arg, cast)
una terregada
una tirlis
una tomatera
una tonyina
una tormenta (cast)
una torrada
una torradera
una torradora
una torradura
una torraja (arg, cast)
una torrola
una tranca (arg, cast)
una trompa
una trompeta
una turca
una viola
una xispa (arg, cast)
una xuca
una xufla
unes monyes (arg, cast)
unes serradures
uns canyamons
          Frases fetes i refranys diversos
Agafar (a algú) l’alcalde d’Avinyonet
Agafar puces
Agafar-la (o agafar-ne una)
Alçar massa el colze
Anar a l’ast
Anar a la vela
Anar amb el fanal encès
Anar amb el gat a coll
Anar calent de cap
Anar de mitges mosques
Anar de mosques
Anar mamat
Anar mèrvel
Anar passat de vi
Ballar-la
Beure a l’ull
Beure a la regalada
Beure com un cossac
Beure com un suís
Beure més vi que cap truja xerigot
Beure més vi que una mula aigua
Colar-ne més que un vaixell
Deixar-se esgarrapar pel gat
Deixar-se manar pel vi
Donar bordons
Donar-se a la beguda
Donar-se al vici
Empinar la botella
Estar cec (cego) -ega
Estar com un cup
Estar com una bóta
Estar de festa
Estar embolicat
Estar enganxat
Estar englobat
Estar a la glòria
Estar fet un bót
Estar fet un set
Estar fet una sopa (o estar com una sopa)
Estar pipa perdut
Fer dimecres
Fer mala lletra
Fer marrinxa
Fer tres peus
Fer voltar la cadira
Fer-se-li tard abans d’hora
Haver tancat la mare al celler
Haver xiulat
Llepar el tap
Mirar els estels
Necessitar-ne un cono*
No anar a l’hora
No anar sol (o tot sol)
No ser-hi tot com Sant Llorenç de la Tapineria
No tenir-les totes
No veure-hi de cap ull
Perdre el guitarró
Pesar-li (a algú) més el cap que el cul
Pirar-se
Portar credencial
Portar el nas emmascarat
Portar molt vi
Portar un trago de massa
Portar un roc a la faixa
Portar-ne més al cap que als peus
Portar-ne quatre-cents a la peça de mà
Posar-se belga
Portar-ne quatre-centes de remolc
Prendre una xispa
Pujar el vi al cap
Rodar el cap
Semblar una bóta (o una bóta de vuit càrregues)
Sentir tocar el rotllo de Torelló
Ser borratxo com el vi
Ser borratxo com un francès
Ser borratxo com un mosquit
Ser de la pinyola
Ser de la tòria
Ser del gremi
Ser del ram de l’aigua (iròn)
Ser més gat que les parres
Ser més gat que un cep
Ser més gat que una sopa
Tenir cap de vi
Tenir la llengua molla
Tenir la migranya
Tenir mitja punta
Tenir un cap com la Patum de Berga
Tenir un punt blau
Tirar la col a l’olla
Tirar-se a la beguda
Tirar-se al mam
Tocar el tabal de Roses (o sentir tocar el tabal de Roses)

Beure en excés
          Mots
pinsar
pipar
trincar
trompinar
xamar
xaropejar
xarumbar
xauar
xuclar

Estar a les primeres fases de l’embriaguesa
          Mots
agredolç -a
aixispat -ada (cast)
alatrencat -ada
apanyat -ada
apuntat -ada
embromallat -ada
girlis mirlis
patofi -òfia
socarrat -ada
          Frases fetes i refranys
Agafar mollets
Anar a l’ast
Anar calent d’orelles
Anar lluent
Anar orella de llebre
Apuntar-se
Dur el terol
Dur mitja brusca
Estar aixormat (cast)
Estar carregat
Estar content
Estar il·luminat
Estar inspirat pel vi
Estar marejat
Estar mig embriac
Estar tarumba
Estar tèrbol
Estar xerrador
Estar entre Ares i Benassal
Fer-li, a algú, llumenetes els ulls
Posar-se alegre
Posar-se alegret
Pujar-li, a algú, el vi al cap
Tenir els alegrois
Tenir un perdigó a l’ala

 Caminar sota els efectes de l’embriaguesa
          Frases fetes i refranys
Agafar terenyines
Anar a la vela
Anar de cantó
Anar de tort
Ballar
Beure molt i anar dret és raret
Fer dues tires de petjades
Fer esses
Fer l’ànec
Fer la traveleta
Fer tentines
No poder-se tenir dret
No tenir prou carrer
Tenir el carrer poc ample
Trempelar

Parlar sota els efectes de l’embriaguesa
          Frases fetes i refranys
Fer veu d’aiguardent
Fer veu de cazalla*
Fer veu de vi
Parlar castellà
Parlar llatí
Parlar most
Parlar papós
Parlar xiulat 

Posar-se violent sota els efectes de l’embriaguesa
          Frases fetes i refranys
Tenir mal beure
Tenir mal vi

 

6.6 SEXUALITAT

Indecent, viciós [cf. home i dona luxuriosos]
          Mots
alacranat -ada
animal (m i f)
animala (fcol)
aviciat -ada
bacó -ona
baconet (m)
baix -a 
andarra (m i f)
barraganàs -assa
barragàs -assa
barragassàs -assa
bastard -a
blenorràgic -a
boc (m)
bonyegut -uda
brut -a
bruter -a
budell (m)
budellot (m)
calavera (m)
carnús -ussa
clepa (m i f)
degenerat -ada
degradat -ada
dejecte -a
depravat -ada
desbaratat -ada
descarat -ada
descastat -ada
desenfrenat -ada
desgalgat -ada
deshonest -a
disbauxat -ada
disbauxero -a
dissipador -ora
dissipat -ada
dissolut -uda
envilit -ida
esqueixat -ada
esquinçat -ada
impudent (m i f)
impúdic -a
impudorós -osa
impur -a
incontinent (m i f)
indecent (m i f)
intemperant (m i f)
intemperat -ada
lasciu -iva
lasciviós -osa
libidinós -osa
ligeuriós -osa (ant)
llibertí -ina
llicenciós -osa
luxuriós -osa
malhonest -a (gal, Catalunya Nord)
marrà -ana
marrano -a (cast)
mesquí -ina
pervertit -ida
podrigall (m)
podrit -ida
porc -a
porcaner -a (Catalunya Nord)
porcassàs -assa
porcastre -a (Illes)
porcater -a
profà (m)
qualsevol (m i f)
rastrer -a (cast)
ronyós -osa
sarnós -osa
sensefeda (m i f)
tacany -a
trencacoll (m)
trencacolls (m)
tronera (m i f)
verro (m)
viciat -ada
viciós -osa
          Locucions
cap de trons
dat pel cul
dat pel sac
home de mala vida
tros de brut 

Cornut
          Mots
banyudarro (m)
banyut (m)
boc (m)
cabrit (m)
cabró (m)
cornat (m)
cornell -a
cornúpeta (m)
cornut -uda
crestet (m)
cucut (m)
cugot (m)
cuguç (m, ant)
cuguçós (m, ant)
cugul (m, ant)
embanyat -ada
gorromí (m)
janot (m)
manso (m)
nogales (m, cast)
nogué (m)
noguer (m)
toro (m)
          Locucions
boc crestat
boc de Biterna
marit còmode
          Frases fetes i refranys
Anar a Baiona
Anar a Cervera
Anar carregat de front
Baixa el cap, que no passaràs!
Dur banyes
Dur les antipares de Cornualla
Entrar a Cornualla
Entrar a Picassent
Entrar a Xiva
Fer albades amb so de cornetes
Fer la festa per sant Corneli
Haver-se de posar boina
No passar per la porta
Portar barret de cop
Portar la corona de Moisès
Portar pes al cap
Portar un bulto* al front
Ser banyut
Ser de Cornudella
Ser de la confraria de sant Lluc
Ser de la confraria de sant Marc (o confrare de sant Marc)
Ser del regiment de les cornes
Ser l’alcalde de Banyoles
 
Fer dur banyes
          Mots
Coronar
Embanyar
Encornar
          Frases fetes i refranys
Fer banyes
Fer cornut
Fer (o fotre) el salt
Fregir-la
Omplir el cap
Posar (algú) com un bou

Home que consent l’adulteri de la dona
          Mots
cabró (m)
consentit (m)
drut (m)

Efeminat
          Mots
afembrat (m, ant)
afemellat (m)
barbamec (m)
beserris (m)
bleda (m)
blet (m)
capat (m)
capó (m)
caponat (m)
carrincló (m)
coix (m)
coixo (m)
collaringa (m)
coseta (m)
cosiques (m, cast)
cosó (m)
delicat (m)
doneta (m)
donica (m)
efeminat (m)
eunuc (m) [sense virilitat]
faldetes (m)
faldetetes (m)
faldilleta (m)
faldilletes (m)
faldillot (m)
faldillots (m)
fembril (m)
femellenc (m)
femelleta (m)
femení (m)
femenívol (m)
fleumet (m)
gonella (f)
gonellot (m)
gorromino (m)
maricó (m)
mariol (m)
mariola (f)
maripili (m)
mariquita (m o f, cast)
mariquitoles (m, cast)
mestresseta (m o f)
mieta (m)
mitjadona (m)
mitjanena (m)
mitjapoma (m)
papallona (m)
paperina (m)
pispirella (m)
pixapolit (m)
ploma (m)
sarassa (m, cast)
sarasseta (m, cast)
tereseta (m)
titolla (m)
          Locucions
empeltat de conill
empeltat de noia
en Joan calcetes
en Joan faldilles
en Joan faldilletes
en Joan doneta
mitja-xica
ni carn ni peix
          Frases fetes i refranys
Ser més Maria que Miquel
Ser mig figa mig raïm (o mig rem)

Home homosexual
          Mots
actiu (m)
bardaix (m)
bardaixàs (m)
bardaixot (m)
bitensió (m)
bugre (m)
bujarró (m, cast)
buja (m, cast) [apòcop]
búlgar (m)
bútxara (m)
caró (m)
coixa (f)
cosó (m)
culer (m)
delicat (m)
efebus (m, jove)
embotonador (m)
enculat (m)
esquena (m)
esteta (m)
faldetes (m)
faldetetes (m)
finet (m)
fineta (m)
gai (m)
gíbia (f)
gibiona (f)
homosexual (m)
invertit (m)
lesbià (m)
lila (m, arg)
lluís (m)
loca (f, cast)
mamaire (m)
mare (f)
marassa (m o f)
marica (m o f)
maricó (m)
maricon (m)
maricona (f)
mariconàs (m)
mariconet (m)
marieta (m o f)
mariner (m)
mariquita (m o f, cast)
mitjapoma (m)
monya (f, cast)
monyes (m, cast)
pacient (m)
papallona (m o f)
paperina (m)
passiu (m)
pervertit (m)
pipa (m)
pispirella (m)
ploma (m)
reina (f) [exhibicionista]
requesta (m o f)
rodó (m) [actiu i passiu]
sarassa (m, cast)
sodomita (m)
tomant (m)
tot-terreny (m) [bisexual]
          Locucions
cafè amb llet
donat (o dat) pel cul
maricon de merda
maricon dels collons
servei complet (m) [actiu i passiu]
ullera perfumada
          Frases fetes i refranys
Carregar (un home) a la dreta
Fer-ho a pèl i a ploma
Perdre oli
Ser de l’altra acera*
Ser de l’altre costat
Ser de la sèrie (o de la sèrie b)
Ser del gremi
Ser del ram (o ram de l’aigua)
Ser del sindicat de l’oposició
Tenir ploma

Dona que mascleja
          Mots
cavallot (m)
mig-home (m)
gallgallinot (m)
gallimarsot (m)
gardenya (f)
homenot (m)
marimatxo (f, cast)
mariot (m)
masclot (m)
matxo (m, cast)
matxot (m, cast)
mossardo (m)
sargall (m, Catalunya Nord)
verrotot (m)
virago (f)

Lesbiana
          Mots
bollera (f)
figuera (f)
lesbiana (f)
lesbi (f) [apòcop]
lèsbia (f)
torti (f, cast)
tortillera (f, cast)
truitera (f)
          Frases fetes i refranys
Fer truites
Ser del ram de la farina

Puta
          Mots
abandonada (f)
apreto (m, arg)
arreplegada (f)
arròs (m)
arrossegada (f)
arrastrada (f, cast)
arrossegada (f)
bagarot (m, ant)
bagassa (f)
bagassó (f, ant)
baldritxa (f)
bandarra (f)
bandarrassa (f)
bardaixa (f)
bardaixassa (f)
bardaixota (f)
baret (f)
barjaula (f)
barjaulassa (f)
barragana (f)
barram (m)
berganta (f)
bordellenca (f)
bordellera (f)
borrons (f)
budell (m, arg)
burraca (f) [vinculada a un proxeneta]
buscona (f) [de carrer]
busquinya (f)
çàbia (f, ant)
call-girl (f, ang) [contractada per agència]
cameruta (f, arg, cast) [cambrera prostituïda]
cantonera (f) [de carrer]
carolina (f)
carrerista (f) [de carrer]
cartam (f)
cocota (f, gal)
coixa (f) [que es comença a prostituir]
columnària (f) [de carrer]
concubina (f)
cortesana (f)
cuca (f)
donota (f)
egipciaca (f)
excusera (f, ant)
fanjau (f, Catalunya Nord)
finestrera (f)
flàvia (f)
frau (f)
fúrsia (f)
gandula (f)
golfa (f, cast)
gossassa (f)
guineu (f)
horitzontal (f)
lea (f, arg)
leia (f, arg)
lloro (m)
llumí (f, caló)
loçana (f, cast)
lumi (f)
lumiasca (f)
macarel·la (f)
mallenga (f)
mamona (f) [especialitzada en la fel·lació]
marca (f, arg) [vinculada a un proxeneta]
marcota (f, arg)
marcolfa (f)
marfanta (f)
màrfega (f)
marxanda (f)
massatgista (f)
maturranga (f)
meretriu (f)
meuca (f)
mujai (f, arg)
mundana (f)
neboda (f) [dona de bordell]
nena (f) [dona de bordell]
noia (f) [dona de bordell]
paia (f)
pajillera (f, cast) [especialitzada en masturbar]
pallatera (f) [especialitzada en masturbar]
paltonera (f)
pandeca (f)
pandeco (m)
paula (f)
pecadora (f)
pell (f)
pellam (f)
pellot (m) [prostituta vella]
penco (m, cast)
pendanga (f)
pendanguera (f)
pendatxo (m)
pendeca (f)
pendenga (f)
pepa (f)
perduda (f)
perriana (f)
placera (f)
poc-s’hi val (f)
potranca (f, cast)
prostituta (f)
prusti (f)
pu (f)
pública (f, ant)
publicana (f, ant)
puça (f)
pufla (f)
pupil·la (f) [dona de bordell]
puta (f)
putana (f, ant)
putanga (f)
putanyona (f, ant)
putarra (f)
putarranga (f)
putarrassa (f)
putarrona (f)
putarrot (m)
putarrota (f)
putassa (f)
puteta (f)
putexta (f)
putot (m) [puta barata]
putota (f)
quica (f)
qualsevol (una qualsevol) (f)
ramera (f, cast)
res-de-bo (f)
res-no-val (f)
roda-soques (f)
roquera (f)
roquerola (f)
rosari (m) [prostituta d’hostal]
saldo (m)
senyora (f)
senyoreta (f)
sòcia (f)
sota (f)
tapada (f, ant)
tia (f)
tintoina (f, Catalunya Nord)
tirada (f)
tomàquet (m, arg)
trastot (m)
trompetera (f) [especialitzada en fel·lació]
tupa (f)
vestal (f, iròn)
xai (f)
xapera (f)
xai (f, cast)
          Locucions
àvol fembra (ant)
bagassa primerenca
bruixa de bordell
dona alegre
dona àvol de son cos (ant)
dona bordellera
dona d’aquestes que s’hi dediquen
dona d’art (ant)
dona de bordell
dona de cadira (ant)
dona de (o del) carrer
dona de la mala vida
dona de la vida
dona de mala anomenada
dona de mala reputació
dona de mala vida
dona de món
dona del carrer d’en tenta (ant)
dona del carrer de trntaclaus (ant)
dona del partit (ant)
dona del públic (ant)
dona errada
dona fàcil
dona mundana
dona perduda
dona pública
dona tancada [de bordell]
donota de cinc al sou
fembra bordellera (ant)
fembra comuna (ant)
fembra de (o del) bordell (ant)
fembra folla (ant)
fembra pecadora (ant)
fembra pública (ant)
fembra setmanera (ant)
fembra vil (ant)
folla fembra (ant)
mal cap
mala dona
mala fembra (ant)
mala puta
mala puta condonera!
mala puta vironera!
Maria Antònia
pendanga desvergonyida
puta barata
puta de carrer
puta de caserna
puta dels capellans
na putana merdosa (ant)
senyora amable
senyoreta d’estiu
senyoreta de les que pugen i baixen pels llits
senyoreta de tothom
ser més puta que les gallines
ser més puta que na balança
ser més puta que na Condó (o na Cordó)
sota d’oros
sota de bastos
tia Maria
tiradora d’escopeta
vil bagassa
 
Prostitut
          Mots
coix (m) [que es comença a prostituir]
coixo (m)
gigoló (m)
prostituit (m)
prostitut (m)
puto (m)
xapero (m)

Macarra
          Mots
alcavot (m)
alcavoter (m)
baranda (m, arg)
barandui (m, arg)
bordellevat (m)
encobridor (m)
ganxo (m)
home (m)
macarell (m)
macarra (m)
macarrilla (m, arg, cast)
macarró (m)
macró (m, arg)
manso (m)
mec (m, arg)
mitjancer (m)
palanganer (m)
pirent (m)
pistó (m, arg)
pollastre (m)
prenda (m, arg)
proxeneta (m)
rufià (m)
tercer (m)
tiramànega (m)
xulo (m, cast)
          Locucions
pirent de cullera (arg)
          Frases fetes i refranys
Menjar (o viure) del cony
Menjar pa de cony

 Marit que trafica amb el cos de la seva muller
          Mots
macarronet (m)

Home mantingut per una dona
          Mots
gigoló (m, gal)
palangana (m)

Alcavota
          Mots
abadessa (f)
alcavota (f)
alcavotera (f)
ama (f)
bordellevada (f)
celestina (f)
corredissa (f, ant)
corredora (f, ant)
destral (f, ant)
encobridora (f)
manifassera (f)
rufiana (f)
tafolina (f)
tercera (f)
          Locucions
cobertora de preufets
bruixa de bordell
mare postissa
senyora Paula

Putaner
          Mots
bagasser (m)
bagassetri (m)
bagassor (m)
bagassut (m)
bordellenc (m)
cabrit (m)
cabró (m, arg)
putaner (m)
putanyer (m)
puter (m)
putero (m, cast)
torero (m)
          Locucions
home bordeller

Home luxuriós
          Mots
acaçat (m)
acanissat (m)
bagassut (m)
bavós (m)
boixador (m)
bragueter (m)
brivó (m)
brut (m)
bruter (m)
busquinya (m)
cabrit (m)
cabró (m)
calavera (m)
cardador (m)
carrossa (m)
claveter (m)
cobatxo (m)
conyarrí (m)
corregut (m)
corrido (m, cast)
cràpula (m)
crapulós (m)
descarat (m)
descordat (m)
deshonest (m)
disbauxat (m)
dissipat (m)
dissolut (m)
doner (m)
donero (m, cast)
donívol (m)
donjoan (m)
empeltador (m)
escampavia (m)
esparramat (m)
faldiller (m)
faldilleta (m)
faldilletes (m)
faune (m)
fembre (m, ant)
femeller (m)
femellut (m)
figuer (m)
fileter (m) [esp. el que va amb noies molt joves]
fogueró (m)
fornicador (m)
fornicaire (m)
fornicari (m, ant)
fotedor (m)
galiot (m)
galirot (m)
immoral (m)
impudent (m)
impúdic (m)
indecent (m)
indecorós (m)
lasciu (m)
lasciviós (m)
libidinós (m)
llibertí (m)
llicenciós (m)
lúbric (m)
luxuriós (m)
maixant (m)
marrà (m)
obscè (m)
orri (m)
pendó (m)
perdulari (m)
perdut (m)
pipaire (m)
porc (m)
porcater (m)
porquetàs (m)
procaç (m)
promiscu (m)
rosegador (m)
saltamarges (m)
sàtir (m)
semental (m)
torero (m)
verd (m)
viciós (m)
voluptuós (m)
          Locució
cavall de remunta
          Frases fetes i refranys
Agradar el bacallà
Ser de la xinxaranxina
Ser un bon músic de caramella
Ser una cigala voladora

Dona luxuriosa
          Mots
acaçada (f)
bacant (f)
bagassuda (f)
baldritxa (f)
bandarra (f)
bandolera (f)
boixadora (f)
borrons (f)
brivona (f)
brutera (f)
budell (m, arg)
cabra (f)
cabrona (f)
carnaval (m)
carnussa (f)
cartam (f)
correguda (f)
disbauxada (f)
donota (f)
escamarlada (f)
escarxella (f)
evaporada (f)
fogueró (m)
foradada (f)
fornicadriu (f, ant)
fornicària (f, ant)
fornicadora (f)
gardenya (f, Catalunya Nord)
gossa (f)
homenera (f)
marcolfa (f)
marfanta (f)
màrfega (f)
marieta (f)
marrinxa (f)
marxanda (f)
masclera (f)
matalàs (m)
messalina (f)
mitja-meuca (f)
mitja-virtut (f)
panderola (f)
papallona (f)
parraixa (f)
parranca (f)
parranga (f)
patacot (m)
pelfa (f)
pendó (m i f)
pendonot (m)
perdulària (f)
petardo (m, cast)
plantofa (f)
possarda (f)
satiressa (f)
setrot (m)
sorra (f, cast)
sota (f)
sotaina (f)
tia (f)
torera (f)
tueca (f)
vampiressa (f)
xafalingorri (f)
          Locucions
dona de vida alegre
dona de vida lleugera
dona fàcil
dona luxuriosa
dona galant
dona lleugera
dona trivial
egua de remunta
figuera dels nois
llavor de cul
perla miotxa
senyora de moral distreta
          Frases fetes i refranys
Ser de ringo rango
Ser una marieta
Tenir menys honra que la Beneta

Amistançada
          Mots
l’altra (f)
amiga (f)
amistançada (f)
andova (f)
andoba (f)
endoba (f)
concubina (f)
druda (f, ant)
entretinguda (f)
falingaina (f)
frau (f)
fulana (f)
manceba (f)
paia (f)
querida (f, cast)
rabassada (f)
romanç (f)
rosegando (f)
tironyo (f)
trasto (f)
xixisbea (f)

Dona que excita sense complaure sexualment
          Mots
alçapius
escalfabraguetes
escalfacigales
escalfapixes
escalfapolles*

Persona que practica el coit oral
          Mots
llepafigues (m, f)
llepó -ona
trompetera (f)
          Frases fetes i refranys
Amorarrar-se al piló