Q4 – Epigrafia

 

QUADERNS DEL MONTSEC

4

Q4-0

 

ESCULTURA POPULAR –  part III

 

Àger, 2009


ESCULTURA POPULAR   PART III

                                                  Epigrafia 

 Inscripcions romàniques

Q4-1

Ermita de la Mare de Déu del Puig de Meià (antic Sant Cristòfol de Meià)

Inscripció romànica probablement del s. XI malmesa per un incendi i el posterior retoc de les lletres; només es llegeix amb claredat “ME FECIT” al final de la tercera línia.

 

 Inscripcions tardoromàniques 

Q4-2

 PAX : VOBIS-
 CUM : FIAT

Lema dels comtes d’Urgell, inscripció de final del. s. XIII – inici s. XIV a la porta de Santa Margarida de Privà.

Q4-3

També es pot llegir, en versió moderna, a la porta del claustre de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes que donava al palau comtal.


Inscripcions gòtiques

Q4-4

Q4-5

Sant Salvador de Vilanova de Meià, Inscripció al peu de la verge que hi ha a la portada gòtica

                                1327 FRANCESC DULUGA


Q4-6
 Q4-7

 Santa Maria de Mur

 A semblança de la catedral de Roda també es van fer servir les impostes del claustre com a necrologi. Només se’n conserven dues d’època imprecisa.

 

Inscripcions renaixentistes

Portada de l’aula capitular de la col·legiata de Sant Pere d’Àger, renaixentista, feta erigir per l’abat Lorenzo Pérez.Q4-8

Làpida atribuïda de l’any 1455, amb la transcripció feta per Villanueva (treta dels Reculls d’Història de la Vall d’Àger, de Francesc Fité)

“Est locus hic pacis, tractant ubi provida rerum
Fratres consilia, et relligionis opus.
Vos ergo, furie, discordia, lites,
Ite foras tot limine, es este procul.
Sic pater Antistes statuit Nicopolitanus,
Cum sacram hanc edem condidit. Ite foras.”
 

Notes. A la línia 3 entre furie i discordia falta rixe (baralla) i a la línia 4 llegeixo et este i no es este.

 

Inscripcions barroques civils

Q4-9

Q4-10

Guàrdia de Noguera, casa Roca al carrer principal.

Inscripció a la casa d’un eclesiàstic (pel birret de l’escut) que té quatre frases llatines que semblen relatives a la restauració o reedificació de la casa:

                        EX ANTIQUIS FORMA                 HODIERNA PARATUR
                        ULTIMUS IN MAGNUM               NOVETERQUE REDUXIT


A la primera part d’aquest treball d’escultura popular es poden veure diferents llindes amb inscripcions breus que no reprodueixo de nou, sí que en poso una com a mostra d’aquesta modalitat d’epigrafia.

 Q4-11

Os de Balaguer, 1575, Pere Gasió

Q4-13

Q4-14

Os de Balaguer, font de l’any 1700

Inscripció molt malmesa

 

Inscripcions barroques religioses

Q4-12

Santa Maria de Meià

Inscripció sobre el nomenament com a prior de Santa Maria de Meià, i presa dels hàbits benedictins, de Josep Jalpí i Julià el 4 de febrer de 1641. Es fa referència també a la fundació (d’aquella capella?) pel reverend Benet Terrer (o Ferrer?), vicari general de Santa  Maria de Meià

La darrera línia està força malmesa.

                                               D.O.M.
            AN[n]O D[omi]NI MDCXXXXI D[i]E IIII FEBRUARII
            SUB HOC A[n]GULARI AB ILL[ustrisim]IADMO[dum]R[everen]DO D. F. IO-
            SEPHO A IALPI ET IULIA PR[i]OR M[o]N[asteri]AE P. LAPIS (?)
            I[m]POSITE FUIT I[n] HAC CA[pel]LAS[anc]T[i] BENEDICTI
            E. FU[n]DATOR VENER[abil]E R[everen]DOBENEDICTO TERRER
            HAEC VILLAE S[anc]TE MA MEDIA[n]I V[i]CAR[i]O GE[neral]IS ET OFIS (?)
            … DE PROE I[n] DIO PRIORATU

 

Q4-15

Ermita de Sant Llubí, a Millà

Inscripció de l’any 1778 que recorda que l’ermita va ser aixecada pel prior de Catalunya de l’ordre de Malta Manuel de Montoliu i Boixadors

ESSENT GRAN PRIOR DE CATHALUÑA LO ILUSTRÍSSIM I  Udo.  SENYOR DON MANUEL DE MONTOLIU Y BOXADOS A SAS EXPENSAS SE HA FET LA CASA DE LA HERMITA DEL GLORIÓS SANT LLOP PER LA DEVOCIÓ AL DIT SANT EN LO AÑ 1778

 

Laudes sepulcrals barroques

Q4-16

SEPULTURA                                                          
DEL REVEREND DOCTOR                                            
CLEMENT                                                              
DE SISCAR                                                             
PRIOR DE LA                                                        
PRESENT VILA                                                     
1703                                                                          

SEPULTURA
DE D. SALVA-
DOR MATEU
PRE[sbiter] I PRIOR
MORÍ A 24
DE MATX DE
1772

Santa Maria del castell de Castelló de Farfanya

Q4-17

Lauda sepulcral de l’historiador Jaume Caresmar i Alemany encastada al claustre de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, d’on fou abat els anys 1754-57 i 1766-69.

Mort a Barcelona l’any 1791 als 74 anys.

Aquest personatge també té dedicat un monument a la font barroca de l’exterior.

 

Q4-18

 

D.M.S.
VIRO:
INTEGRITATE VITAE
RELIGIONE AC DIGNITAT
ILLUSTRI
ANTONIO TRUETA
HUJUS ECCLESIAE ABBATI
QUI CUM VIXISSET
ANNOS LXIV
ET SEMEL ITERUM  ATQUE
TERTIO
TRIENNALE MUNUS ABBATIALE
VIGILANTER PIEQUE
GESSISSET
QUARTO TANDEM ADINFULAS
VOCATUS
DUM TELAM REGIMINI
ORDIRET
INEXORABILI …
SUCCISUS EST…
SUI DESIDERIU …
AN …
EJUS NOVA …
PRI …
DIE X …

Fragment de la làpida sepulcral d’Antoni Trueta descoberta l’any 1964 i avui guardada a la sala capitular del monestir

Fou abat de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes els anys 1745, 1751, 1760 i 1772.

 

Q4-19 Sepultura de Francesc Ferrer i dels seus, any 1705

A la nau principal prop de la nau de Sant Salvador, Sant Vicenç d’Àger.

 

Q4-20

Sepultura de Libori Torres, any 1850. Fou el darrer arxipreste de la canònica de Sant Pere d’Àger (1830-1849)

Al mur de capçalera de la nau de l’evangeli de Sant Vicenç d’Àger

 

Q4-21

Sepultura de l’arxipreste Benet Vinyaus i de la Torre (1710-1734)

A terra de la nau de l’evangeli de Sant Vicenç d’Àger

 

Q4-22

Q4-23

Sepultura de l’arxipreste Francesc Esteve i Ferrer (1756-1772). Conjunt i inscripció

A terra de la nau de l’evangeli de Sant Vicenç d’Àger


Q4-24

Q4-25

Sepultura de l’arxipreste Francesc Ciscar i de Grevalosa (1662-1705). Conjunt i inscripció

A terra de la nau de l’evangeli de Sant Vicenç d’Àger


INSCRIPCIONS BARROQUES D’OBRES PÚBLIQUES

Q4-26

A Gerb, just al límit de la zona estudiada,  es conserva aquesta fita commemorativa del reg a Balaguer inaugurat al s. XVII

 (foto WEB Ajuntament d’Os)


Inscripcions nobiliàries dels segles XVIII i XIX

Q4-27

                                    ANTONI DE ROCABRUNA
                                    DE CODONS DE XAMMAR
                                    I DE CORDELLES
                                    1730

Façana del castell de Montsonís

 

Q4-28

                               LO YLLUSTRISSIM Y U S DON MANUEL
                               DE MONTOLIU Y BOXADOS 1707.1779
                               FOV COMANADO DE CERVERA
                               ATMETLLA Y PUIGGREIX 1748
                               1750 – DE BARBENS -1751-1774 – DE
                               MALLORCA Y VILLAFRANCA -1778 –
                               DE BARCELONA -1779- Y GRAN PRIOR DE
                               CATALUNYA 1767-1779 DE LA ORDRE DE
                               MALTA

 Façana del castell de Montsonís

 

Q4-29

                                    ESSENT SENYOR DEL CASTELL
                                    DE MONTSONÍS LO IL·LUSTRÍSSIM
                                    SR D. CARLES DE ROCABRUNA
                                    DE PONTS, DE COPONS I DE DESVALLS
                                    A SES EXPENSAS SE HA FET
                                    AQUESTA ESGLESIA
                                    (1787)

Església de Santa Maria de Montsonís

 

Q4-30

                                 CARLES DE ROCABRUNA
                                 TAVERNER PONTS I CODOL
                                 SENYOR DEL CASTELL
                                 DE MONTSONÍS
                                 1804

 

Q4-31

                                    DON CARLOS DE ROCABRUNA Y TAVER[ner]
                                    1804

 Façana i finestra del castell de Montsonís

 Q4-32

                                    PERE DE ALCANTARA
                                    DE ROCABRUNA, DE
                                    CARTELLÀ, DE TAVERNER
                                    I DE SENTMENAT
                                    1816

 Façana del castell de Montsonís


Laudes sepulcrals i creus del s. XIX

Q4-33

                                    SEPULTURA
                                    DEL REVEREND DOCTOR DON
                                    DOMINGO
                                    PLANES
                                    PRIOR
                                    ANY
                                    1822

Església de Santa Maria del castell de Castelló de Farfanya

 

 Q4-34

                     AQ[u]I D[escan]SEN            
                     L[o]S R[es]TOS                    
                     DEL S[eño]R S[a]L-                                 
                     BADOR JILI                            
                     M[uri]o
                     1868

Antic fossar de Tartareu

 

Inscripcions funeràries de record del s. XIX

Del s. XIX i començament del XX es conserven a Catalunya molts pedrons amb inscripcions referents a morts sobtades o violentes generalment llargues on es detalla el fet luctuós, i escrites en castellà ja que eren encarregades a tallers. En recordo a la Fuliola [Urgell] i una altra prop de Serrateix [Berguedà]). Aquest costum en forma de làpides recordant accidents de carretera perdura fins a la dècada dels vuitanta.

Q4-35

Un exemple clàssic és el que trobem prop del km 6,9 de la carretera de Sant Salvador de Toló (la fotografia de la inscripció és gentilesa de Maria Josep Serra)

            AQUÍ MURIO
            DESPEÑADO
            CON SU CARRO
            Y CABALLERÍAS
            JUAN BERTRAN
            DE CONQUES
            EL 30 DE ENERO
            1919
            E.P.D.

O l’existent a la façana de l’església de Santa Maria de Castelló de Farfanya:

Q4-36

                                                 AQUI MURIO
                                                 MARIANO
                                                 CARBONELL
                                                 1 DE JULIO
                                                 DE 1874

Q4-37

A l’entrada del poble de Corçà trobem aquesta altra de factura popular i, per tant escrit en català:

                                            A SENT PROP[er] DE
                                            AQUÍ  MORÍ PERE
                                            BURGUÉS A LA ED-
                                            AD DE 8 (o 18?) AÑIS
                                            DIA (3?) DESENBE DEL AÑI                                                                                                             185(1?)

Q4-38

Sant Vicenç d’Àger

Inscripció sobre guix del s. XIX sobre el trasllat de les despulles d’Arnau Mir de Tost des de la col·legiata de Sant Pere

Q4-39

De les làpides en record dels morts en accidents  a les carreteres, a més del monument del “Frente de Juventudes” citat més endavant, en trobem una entre l’estació d’Àger i la Passarel·la, damunt el pantà de Camarasa

 Sota els noms i la data 14-VI-79, té gravades dues flors i la inscripció:

                        AMB VOSALTRES
                        RECORDEM A TOTS
                        ELS COMPANYS QUE
                        QUE ENS HAN DEIXAT

En el pont de Corpus de 1979 hi van haver 66 morts a les carreteres de tot l’Estat. No he trobat cap referència d’aquest accident a la premsa de l’època.


Inscripcions diverses

Q4-40 Façana de l’ermita de Sant Cap a Vilanova de la Sal

 

Q4-41

                         S. MARIA DE AGUILAR
                         ET
                         CONSOLATRIX AFLICTORU
                         ORA PRO NOBIS

 Ermita de la Mare de Déu d’Aguilar, al terme d’Os de Balaguer

 

Guerra civil i postguerra 

Sense interès epigràfic, només històric, tenim les següents inscripcions

 Q4-42

 (foto La Palanca, any 2000)

A casa Sociats de Lluçars l’ajuntament hi posà l’any 1960 una placa amb el text::

PAX. AQUÍ EL 15-XII-1881 NASQUÉ DOM RAYMOND LLADÓS I SALUT, SACERDOT I MONJO DE MONTSERRAT QUE DONÀ JOIOSAMENT LA SANG PER CRIST EL 18.VIII-1936”

 

Q4-43

 Al fossar de Santa Maria de Meià fa pocs anys es va col·locar una placa metàl·lica en record dels guerrillers (maquis) morts prop de la població i traslladats a aquell cementiri.

 Q4-44

Q4-45

 A la baixada del Cap la Creu (Port d’Àger) es conserva partit el monument erigit per la Diputació de Lleida a tres nois lleidatans morts en estimbar-se, en aquell indret, el camió que els duia l’estiu de 1942 a uns campaments al Pirineu. La retòrica del règim franquista els convertí en “CAIDOS DEL FRENTE DE JUVENTUDES”


Plaques recordatòries de personatges

Al Casal dels Portolà a Castellnou de Montsec hi havia una làpida recordant que allí hi havia nascut a l’any 1718

           GASPAR DE PORTOLÀ i ROVIRA, DESCOBRIDOR DE CALIFÒRNIA

 L’any 1999 amb motiu de la inauguració del monument s’hi instal·là una altra làpida que indica la donació del casal a la Fundació Castells Culturals de Catalunya.

El darrer cop que hi he estat no recordo haver vist la primera làpida; potser després d’haver-se trobat la partida de naixement de Gaspar de Portolà a Os de Balaguer es va retirar.

 Q4-46

                                    CASA NATAL
                                    M. ENCARNACIÓ COLOMINA AGUSTÍ
                                    COFUNDADORA
                                    DE LES MISSIONERES FILLES DE LA
                                    SAGRADA FAMÍLIA DE NATZARET
                                    1848  1916                               JULIOL 1993

Os de Balaguer

 

Inscripcions modernes diverses

Q4-47

                        EN RECORDANÇA DE L’ANTIGA
                        CAPELLA A SAN JUAN I COM
                        A TESTIMONI DE FE AMB EL
                        SANT, PROTECTOR DE LA
                        GENT I TERMES D’AQUESTES RODALIES
                        FIGUEROLA 5-5-1991

Figuerola de Meià, antiga quadra de Corniola

 Q4-48

Santa Maria de Mur.  Sepulcre del comte de Pallars Ramon V i de la seva muller Valença (filla d’Arnau Mir de Tost)

Q4-49
Santa Maria de Mur. Cendres de les famílies senyorials de Miravet i de Mur

 

Q4-50

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Poesia en castellà dedicada a la verge del Puig, als jardins del monestir, en el camí de Vilanova de la Sal davant la creu de terme.

      Alza la vista al cielo
      mira la sierra
      las cumbres y laderas
      de flora llenas:
      honda quietud del valle
      fecunda tierra,
      las frescas y abundosas
      Fuentes Amenas
      Gloria y honor al Supremo Hacedor
      y a la virgen del Cerro – Idor

Té interès el record del nom Fonts Amenes que tenia en època medieval l’indret on es va edificar el monestir; però deixant de banda l’estil ampul·lós típic d’una època, això de convertir la Verge del Puig en la Virgen del Cerro és tota una joia del nacional-catolicisme espanyol.

 

 Q4-51

 Vilanova de la Sal

Làpida a l’exterior de l’església de Santa Maria col·locada per la Diputació de Lleida el maig de 1959 en reconeixement al poble de Vilanova de la Sal per guardar les despulles  dels comtes d’Urgell.

Q4-52
 Castelló de Farfanya

 Làpida al parc sota la població.

 

Plaques d’inauguració

Aquests darrers anys estan apareixent una sèrie de plaques, normalment metàl·liques, que commemoren la restauració o inauguració d’edificis públics.

Podríem citar la de la restauració de l’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet o, la més recent, de Sant Romà de Comiols.

D’ìnauguracions a la Vall d’Àger trobem la residència d’avis i l’alberg

De visites oficials podem citar la de l’Ajuntament d’Os de Balaguer

Totes aquestes plaques semblen més dedicades a glorificar el polític que les ha inaugurat o l’arquitecte que hi ha intervingut que a valorar la importància o interès de l’edifici.

 

Grafits de comptabilitat

Q4-53

Q4-54

Coves de Lavansa

 Sense paraules però prou entenedores per al seu autor: qui sap si ovelles venudes, jornals per pagar…

 

Cloenda

Q4-55

Vull acabar aquest recull d’inscripcions amb una que no pertany a l’escultura sinó al grafit guixat i que ha desaparegut recentment.

             4 DE FEBRER
             1946
             DEU MOS
             PERDONE
              Y
              MOS AXUDE
              AMEN

 Comiat ben trist dels darrers habitants de Comiols en abandonar el seu poble; escrit amb carbó a les parets de la seva església de Sant Romà.

Allò que hem perdut

Blancafort

Q4-56 Fotografia de Ton Sirera publicada al llibre Els rius de Lleida (1973)

 

Q4-57

Fotografia de l’Arxiu Gavín, 1965 amb l’església de la Santa Fe en primer terme

Q4-58

Runes l’any 2008

Oroners

Q4-59

Fotografia publicada a l`Album Meravella (1929) amb l’església de Sant Salvador a l’esquerra i la Baronia de Sant Oïsme a la dreta.

 Q4-60

 L’església de Sant Salvador d’Oroners actualment (fotografia de Catalunya romànica)

 Q4-61

 Restes d’Oroners dins el pantà de Camarasa (2006)


 

Una mica de llengua

 En el número anterior fèiem referència a una paraula característica del Montsec (carant) però perduda a la Vall d’Àger, on sol substituir-se per graller o grallera.

 Ara faré referència a un cas contrari; una paraula només recollida a la Vall d’Àger que ha passat als diccionaris generals del català (reculls d’Alcover-Moll): babiló.

Les surgències d’aigua que només ragen en èpoques de grans pluges quan els aqüífers són plens se solen conèixer en català com fonts intermitents o fonts mentideres però a la Vall d’Àger són babilons.

El nom ve de l’àrab i no en pot sorprendre la semblança amb el nom de la ciutat de Babilònia (la Babel de la Bíblia) ja que tenen un mateix origen: una paraula que en àrab significa “meravella”. Suposo que un poble com l’àrab, especialista en l’aprofitament i transport de l’aigua, degué sorprendre’s molt de trobar aquestes fonts.

Ja que és un mot exclusiu valdria la pena de difondre’l i publicar una llista dels babilons de la Vall. Jo només conec una font del babiló als corrals d’Agulló i el tossut d’en Peçoles; invito a fer-ne la llista i mapa.

 

 

Panoràmica de la portada:

nº 4                      Montsec d’Ares des de prop de can Saura

 

 J. Vinyoles

Àger

Estiu 2009

 

Sin título-43